skip to content »

www.ljao.ru

Zogo dating

zogo dating-5

4.5 Indien u informatie stuurt naar ZOGO BV, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor ZOGO.

zogo dating-70

2.7 U bent gehouden om de informatie in uw advertenties up-to-date te houden.2.3 Indien ZOGO BV constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen.Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag ZOGO BV zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.1.2 Om ZOGO te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren.Nadat uw registratie is afgerond en uw account door ZOGO BV is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.Hieronder valt onder meer, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2 Daarnaast is het verboden bij ZOGO: anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals doorlinken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen; • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.

4.3 Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken.

Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst.

ZOGO De dienst ZOGO wordt u via internet aangeboden door ZOGO BV.

Aan het gebruik van de website en alle diensten van ZOGO zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door ZOGO BV schriftelijk zijn aanvaard.

4.6ZOGO BV zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via ZOGO, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of ZOGO BV daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel.